Laemgate Happiness Under Business

TEAM LAEMGATE HUB ความสุขจากพวกเรา ส่วนสำคัญของการทำงานจะเป็นปัจจัยอื่นใดไปไม่ได้นอกจาก ‘ทีม’ คนในทีมอาจไม่ได้นำเงินมาลงทุนกับเรา…